DE KOMST VAN DE HEERE JEZUS

Daar wil ik graag even met jullie over nadenken. ‘Echt Hanne-José, dit onderwerp? Daar gaat het altijd al over…’ En dat is precies de reden waarom ik dit onderwerp heb uitgekozen, juist omdat het hier altijd over gaat. En juist omdat we het zo normaal zijn gaan vinden. Juist omdat het helemaal niet normaal is, maar ongelofelijk wonderlijk.

Ik wil met jullie nadenken over de volgende 3 vragen: 1) Waarom moest Jezus een mens worden? 2) Wat betekent het dat Hij mens geworden is? 3) Wat betekent dit voor ons?

Laten we bij de 1e vraag beginnen: Waarom als mens. Waarom moest Jezus naar de aarde komen als mens? Waarom kon er geen engel gestuurd worden? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk redelijk voor de hand liggend: omdat wij als mensen de zonde gedaan hebben. Als mensen hebben wij ervoor gekozen om ons af te keren van God en Zijn Woord. Als mensen hebben wij ervoor gekozen dat wij het wel beter wisten dan God, en dat wij onze eigen God wel konden zijn. Als mens hebben wij God aan de kant geschoven, niet andersom. En God wil dat wij aan Zijn gerechtigheid (die wij hebben verworpen) voldoen. ‘Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons.’ (H.C. vr.11) Om welk recht gaat het hierbij? Het gaat hier om het drievoudig recht:

  • Het eisend recht: De wet, die door ons is overtreden. God eist dat Diegene Die voor de zonden van de wereld zal lijden en sterven, aan dit eisende recht voldoet.
  • Het straffend recht: Het gevolg op het overtreden van het gebod: namelijk de drievoudige dood: de geestelijke dood, de lichamelijke dood en de eeuwige dood.
  • Het vrijsprekend/verlossend recht: Dit is volbracht in de kruisdood van Christus.

Wij kunnen deze schuld zelf niet vereffenen, wij kunnen zelf niet voldoen aan de gerechtigheid van God. Waarom niet? Omdat wij als zondige mens deze schuld dagelijks meer maken. (Zondag 5 van de HC). Maar wie dan wel? Wat voor een Middelaar en Verlosser hebben we dan wel nodig? Iemand Die een waarachtig ( 1 Kor. 15;21) en rechtvaardig (Hebr. 7:26) mens is, Iemand die sterker is dan alle schepselen, wat dus betekend dat Diegene ook waarachtig God is ( Jes. 7:14, 9:5, Jer. 23:6, Luk. 11:22). Jezus moest dus mens worden, omdat de mens in eerste instantie al de oorzaak was. Daarnaast wilde God ook geen ander schepsel schuldig stellen aan de straf, aangezien de mens de oorzaak was van de zonden.
Kon dan geen ander mens deze straf op zich nemen en lijden en sterven voor deze zonden? Nee! Waarom niet? Omdat er geen schepsel, de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde kan dragen, om zo andere schepselen daarvan te verlossen (Nah. 1:6, Ps. 130:3). 

En dus is er in de hemel ‘besloten’, dat Diegene die naar de aarde zou komen om te lijden en te sterven voor de zonden, zowel mens als God moest zijn. Mens, omdat de zonde door de mensen was begaan, en God, omdat er geen mens in staat is de eeuwige toorn van God op de zonde, te weerstaan. Wie dit was? Gods eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 

God stuurde Zijn eniggeboren Zoon naar de wereld. Wat betekent dit? Dit betekende dat Jezus Christus, geheel vrijwillig, de hemel verliet om naar deze zondige aarde te komen. Dit betekent dat Hij als mens ervoer, hoe het was om op deze aarde te leven. Dit betekent dat Hij als Mens, maar tegelijkertijd waarachtig God al moeten lijden als baby, als kind, Zijn hele leven lang. Waarom? Laten we beginnen bij Mattheüs 1: Hierin wordt het geslachtsregister opgenoemd waaruit de Heere Jezus geboren zal worden. In dit geslachtsregister worden 4 namen genoemd, die weergeven hoe diep Hij daalde in onze val (alleen deze vrouwen worden genoemd): Thamar  (zie vers 3 en Genesis 38); Rachab de hoer (zie vers 5 en Jozua 2), Ruth de Moabitische (zie vers 5 en Ruth 1; Genesis 19:37) en Uria’s vrouw, Bathseba dit was een overspel (vers 6 en 2 Samuël 1:1; Psalm 51).
Daarnaast waren er nog andere vormen van lijden in het leven van de Heere Jezus, nu Hij als Mens op de wereld leefde: 

  • Lichamelijk lijden: Hij werd besneden, vervolgd, Hij was als Bezitter van hemel en aarde zonder enige bezittingen, Hij kreeg kaakslagen en werd bespuwd, Hij werd gegeseld, Hij ontving een doornenkroon en Hij werd gekruisigd.
  • Mentaal lijden: Hij werd gedoopt alsof Hij gereinigd moest worden, alsof Hij aan Adam’s zonde onderworpen was. Hij werd door de duivel verzocht; Hij werd bespot, veracht door mensen, vals beschuldigd een vreter en zuiper te zijn en demonen uit te drijven door satan, door farizeeën en anderen miskend…. Etc.
  • Geestelijk lijden: elke zonde om Hem heen betekende voor Hem lijden, de pestwalm van de zonde waarin Hij ademde; de gramschap en de toorn van de heilige God.

Hij kwam naar deze wereld, Hij werd mens voor deze wereld om de zonden van de wereld op Zich te nemen. En wat betekent dit nou voor jou en mij? Dat betekent dat het voorhangsel tussen God en jou verscheurd is. Dat betekent dat Zijn bloed dat op Golgotha vergoten is, de mogelijkheid geeft om tot God te gaan. Dat betekent dat wanneer wij Gods kinderen mogen zijn, God niet meer naar ons kijkt als zondaren, maar dat Hij naar ons kijkt door het reinigende bloed van Zijn Zoon de Heere Jezus Christus, omdat God Zijn Zoon in het lijden en sterven op Golgotha had verlaten. Hij had Zijn Zoon verlaten, zodat Hij ons nimmermeer zal verlaten.

Advent… verwachten. Wie verwacht jij? Wie verwacht ik? Verwachten wij Hem? Verwachten wij Jezus Christus die vrijwillig naar deze aarde was gekomen voor onze zonden? Verwachten wij dat Kindje, dat op het laagste plekje van de aarde werd neergelegd, geboren in een stal, dat Kindje waarvan niemand eigenlijk wist wie Hij was? Dat Kindje waar nergens plaats voor was, verwachten wij Hem? Is er plaats voor Hem in jouw leven?

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *