IS ER EEN MEDICIJN?

‘Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen’? -Jeremia 8:22

Is er een medicijn?
Over de lippen van de profeet Jeremia komt een bange uitroep. Groot verdriet heeft hem overvallen. Hij hoort het volk uit een ver land om hulp roepen. Hij ziet het volk van Juda als het ware al in ballingschap zitten. Het volk is ten einde raad en vraagt zich af waar de Heere God is. De oogsttijd is voorbij en de tijd van de zomervruchten is voorbij en nog steeds is er geen verlossing gekomen.

Jeremia is gebroken vanwege de breuk (de wond) van het volk. Hij voelt een diepe, zware rouw op zijn hart. Vol van verdriet roept hij de vraag uit: ‘Is er geen balsem in Gilead, zijn er geen heelmeesters (dokters) in het land’? Natuurlijk zijn die er wel. Maar dat roept dan juist de vraag op waarom het volk niet geneest? Eerder is al duidelijk geworden dat het volk naar de verkeerde heelmeesters luistert (zie vers 11). Zij luisteren niet naar het woord van de Heere en bekeren zich niet tot de God van hun vaders. Maar Israël wil naar de door de profeet gestelde diagnose niet luisteren. Ze maken hem zelfs uit voor een valse profeet.

Bijzonder is dat Jeremia niet opstapt. Hij loopt niet weg maar hij blijft aan het sterfbed van zijn volk zitten. Hij buigt met het lijdende volk mee en draagt de smart biddend op zijn hart.

Hij komt tranen te kort in zijn rouwklacht. Hij ziet bij het volk diepe open wonden, dodelijke wonden. Is er dan geen balsem meer in Gilead? Is zelfs daar geen dokter te vinden die redden kan?

De regio Gilead was beroemd vanwege zalfolie die voor parfums maar ook voor medicinale doeleinden werd gebruikt. Blijkbaar waren er in Gilead bekwame helers. Maar zelfs de duurste middelen, zelfs de bekwaamste heelmeesters, geven geen uitkomst.

Nu klinkt er wereldwijd een roep om een medicijn, om een remedie tegen het om zich heen grijpende Corona virus. Is er een dokter, is er een viroloog die een middel heeft tegen dit onzichtbare, dodelijke virus? De wereldzucht onder de gevolgen van de pandemie. En wij? Roepen we met Jeremia mee? Verwachten we uitkomst van de Heere in de weg van berouw en bekering, van een gelovige wederkeer tot de genadige God van de Bijbel?

Is er een medicijn? Is er een arts? Ja, de levende God is de arts. Bekering is het medicijn. Dan is er genezing! Bij de Heere is het oude beproefde middel uit de apotheek van Gods genade.

De Heere Jezus Christus is de grote en enige Heelmeester. Hij is het antwoord op Jeremia’s bange vraag. Al is er in heel het land geen recept meer te krijgen, al is er nergens meer een dokter te vinden, maar in Jezus is Raad. Zijn Naam is Wonderlijk. Hij is machtig om te verlossen. 

Het is lijdenstijd. Als de Man van smarten heeft Hij onze krankheden, al onze ziekten, gedragen. De zonde en de gevolgen van de zonde, nam Hij op Zich. Hij daalde af in het oordeel en gericht van God. En God nam er genoegen mee. Had in Zijn offer een welbehagen. Nu kan de grootste van de zondaren gezond worden.

Zie aan Jezus, onze Heelmeester, niet voorbij! ‘Hij balsemt de wonden en heelt alle smart’. 

Zijn schuldvergevende genade is het beste redmiddel. Zijn stervende liefde is genezende balsem voor de oudste en vuilste zondewond. Zondaar, laar u toch helpen door deze Heelmeester. Bij Hem Zijn milde handen en vriendelijke ogen.

Natuurlijk bidden we om een geneesmiddel tegen het Coronavirus. En we hopen dat het spoedig wordt gevonden. Maar het goede nieuws is dat er in het lijden en sterven van Jezus, dat er in de kracht van Zijn opstanding, nù een middel beschikbaar is tot onze redding en zaligheid. Ja, er is een balsem in Gilead. Er is een Heelmeester aldaar. In Christus krijg je echte gezondheid terug. Want een ieder die in Hem gelooft zal niet verderven maar het eeuwige leven hebben.

TEKST DS. W HARINCK // BEELD JOSAN VAN DIJK

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *